TÜMATA
Artist
Turkey
Influences: Scandinavian , Asian
Personal Website   Buy artist music   Facebook Page   YouTube Page
IN THE CHARTS
 
February 2023 #36 - Top 40 for Scandinavian Influence Görkem Şen Yaybahar "Kiyehenni" TÜMATA (video)
December 2022 #34 - Top 40 for Scandinavian Influence Görkem Şen Yaybahar "Kiyehenni" TÜMATA (video)
December 2021 #31 - Top 40 for Scandinavian Influence Görkem Şen Yaybahar "Kiyehenni" TÜMATA (video)
PHOTOS
 
Photo by: TÜMATA
About: Tümata Rebab
Photo by: TÜMATA
About: Rahmi Oruç Güvenç (Founder of Tümata)
Photo by: TÜMATA
About: Tümata Munich Concert
ABOUT
TR

TÜMATA

Türk musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu

TÜMATA, 1976 yılında, Türk musikisinin doğuşunu, gelişmesini, tedavi değerini, repertuar ve enstrüman zenginliğini araştırmak ve tanıtmak amacı ile Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından kurulmuştur. 1991-1995 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Etnomüzikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi´ne bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü´nde, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Birimi olarak faaliyetine devam etmiştir.En az 6.000 yıllık bir geçmişi olduğu ileri sürülen Türk musikisinin günümüze ulaşabilmiş repertuar, icra şekilleri, dansları, kıyafet ve dekorları, sosyo-kültürel ve psikolojik kaynakları, modern tıpta yeniden keşfedilen müzik terapinin uygulama malzemeleri, TÜMATA´nın genel faaliyet konularıdır. Bu maksatla Mannheim, Münih, Berlin, Zürih, Madrid, Barselona´da altı merkez kurulmuş ve Avusturya Rosenau´da müzik terapist yetiştiren bir okul açılmıştır. Bu okulun ilk mezunları 1995 yılı Ekim ayında Edirne´deki Sultan 2. Bayezid Şifahânesi´nde verdikleri Türk musikisi konseriyle diplomalarını almışlardır.Avrupa bağlantılarının, Avrupa ülkelerindeki okul-kurs çalışmalarının, konserler ve seminerlerin genel koordinatörlüğünü 1986 yılından beri magister ve doktor Gerhard Kadir Tuçek yürütmektedir. 1986 yılında, Viyana´da Etnomüzikoloji Vakfı kurulmuştur. 1989 yılında okul çalışmaları başlamıştır. 1997 yılında Münih Müzik ve Tiyatro Akademisi (hochschule), Avusturya Rosenau Müzik Terapi Okulu ve TÜMATA arasında bir eğitim protokolü oluşmuştur. 1999 yılında Etnomüzik Terapi Enstitüsü G. Kadir Tuçek tarafından kurulmuş olup bu enstitüye bağlı olarak Rosenau, Zurih, Madrid, Barselona, Berlin ve Mannheim´da müzik terapi eğitim çalışmaları devam etmektedir.Klinik çalışmalar ise 1993 yılında başlamıştır. Viyana´da Meidling klinikte başlayan proje ve uygulama çalışmaları arasında en eskisi olan nöroloji çalışması tamamlanmıştır. 2000 yılından beri kardiyoloji ve 2001´den beri de onkoloji çalışmaları sürdürülmektedir. Engelliler konusundaki çalışmalar 1993 yılından beri sürmektedir. Ayrıca geriatri ve immünoloji projeleri de devam etmektedir.TÜMATA; Türk Musikisi´nin tarih ve coğrafya bakımından devamlılık ve bütünlük gösterdiği inancı ile Türk´ün bulunduğu her yerin musikisini detayı ile incelemek ve yaşatmak çabasındadır. Üç yüzden fazla otantik Türk musikisi âleti bu gaye ile toplanmış ve bir müze oluşturulmuştur. CD, DVD, video, nota, arşiv çalışmaları ile musiki değerlerimiz toplanmakta ve sayıları otuzu bulan grup üyeleri tarafından etnomüzikoloji konserleri ile meraklılara ve ilim-sanat topluluklarına sunulmaktadır. Yurt içinde ve dışındaki seminer, sempozyum ve festival faaliyetleri de TÜMATA´nın önemli bir çalışma alanıdır. Geçtiğimiz yıllarda Avusturya´daki okul ile birlikte, üç sempozyum, iki festival ve çeşitli ülkelerde pek çok seminer düzenlenmiştir. Bu sempozyum ve festivallerde, Türk musikisine etnomüzikoloji ve tıp açısından bakılmış ve EEG, EKG, galvanometre gibi parametrelerle değerlendirilen laboratuvar bulguları gündeme getirilmiş, Türk musikisinin tedavi değeri psikiyatri, pedagoji, fizik tedavi ve rehabilitasyon konularında, bu sempozyumlarda kabul görmüştür.TÜMATA'nın idealleri ve çabaları yurt içinde ve dışında radyo, tv programları, çeşitli basın organları tarafından duyurulmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

The Group for the Research and Promotion of Turkish MusicTUMATA was founded in 1976 by Asst. Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, to research and promote, the birth and development of Turkish music, its repertory and its richness in instruments. After its activities in liaison with University of Istanbul Ethnomusicology Research and Application center between 1991 and 1995, it continued its activities as Marmara University Turkic World Research and Promotion Unit at Turkic Research Institute.The repertory, musical performance style and types, dances, costumes and decorations, social, cultural and pedagogical sources of Turkish music which is said to have a history of six thousand years, and application material of music therapy which was rediscovered by modern medicine comprise the general activities of TUMATA. To serve this purpose, 6 centers have been founded in Mannheim, Munich, Berlin, Zurich, Madrid and Barcelona and apart from these, in Rosenau-Austria a school which trains music therapist was inaugurated and the first graduates received their diplomas after performing in a concert at the Sultan Bajezid II Hospital in Edirne in 1995.Magister and doctor Gerhard Kadir Tucek is taking care of European affairs and school-education efforts and the general coordination of concerts and seminars since 1986. In 1989 Ethnomusicology Foundation was founded in Vienne. In 1989 a programme to establish a school was started. In 1999 Institute of Ethnomusicology was founded by G. Kadir Tucek and in Rosenau, Zurich, Madrid, Barcelona, Berlin and Mannheim, music therapy education programmes are continuing in association with this Institute.The clinical connection of these programmes date back to 1993. The oldest project and application programmes which began in Meidling Clinic in Vienne in the field of neurology have been completed. Apart from these, research on cardiology - since 2000 - and research on nncology - since 2001 - are being implemented. Also, research programmes relating to the disabled have been continuing since 1993. Projects on geriatrics and immunology are also continuing.TUMATA ensemble is determined to perpetuate and analyze Turkish music in detail wherever Turks live, with the belief that Turkish music shows continuity and integrity in historical and geographical aspects. Over three hundred musical instruments have been collected and a museum has been formed for this purpose.The rich values of Turkish music are being gathered by record, cassette, video, notation and archive activities and with an ensemble of over thirty members, ethnomusicology concerts are given to enthusiasts and scientific and artistic communities. Symposia, seminars and festivals are also TUMATA’s activity areas. In the recent years many seminars, 2 festivals and 3 symposia were organized in liaison with the school in Austria in different countries. In 1997 an education protocol was signed between Munich University of Music, Austria Rosenau Music Therapy School and TUMATA.At the aforementioned symposia and festivals, Turkish music was considered in relation to Ethnomusicology and Modern Medicine and laboratory findings which have been evaluated by parameters like EEG, EKG and galvanometer were brought forward and the healing value of Turkish music was accepted in these symposia in relation to areas of pedagogy, physical therapy and rehabilitation.The efforts and ideals of TUMATA are being announced to the public in Turkey and abroad by radio, TV programs and different press organs.